Pagarināšanas iespējas novērtēšana, Studiju virzienu akreditāciju pagarina uz pusgadu


Par diviem gadiem pagarina novērtēšanas sistēmas ieviešanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Sākotnēji tika paredzēts, ka sistēma tiks ieviesta līdz Līdz ar to sistēmas ieviešana pagarināta līdz Kā iepriekš norādīja LM, sistēma nepieciešama, jo cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, tostarp ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, nav laicīgi pieejami atbilstoši tehniskie palīglīdzekļi, tādējādi šiem cilvēkiem ir apgrūtināta iekļaušanās izglītības sistēmā, darba tirgū un sabiedrībā.

Lai uzlabotu tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu, plānots izveidot un ieviest funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu un asistīvo tehnoloģiju jeb tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm.

pagarināšanas iespējas novērtēšana

Paredzēts, ka sistēmu izveidi un darbību nodrošinās nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari". Funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei binomālo opciju modelis ieviešanai ar Eiropas Sociālā fonda ESF atbalstu paredzētas vairākas aktivitātes, tostarp izvērtēt ārvalstīs un Latvijā šobrīd pielietotos funkcionēšanas novērtēšanas instrumentus un tehnoloģijas, kā arī iespējas to ieviešanai Latvijā.

pagarināšanas iespējas novērtēšana

Tāpat LM plāno izstrādāt funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas aprakstu - funkcionēšanas novērtēšanas protokolus atbilstoši izstrādātajām funkcionēšanas metodēm, metodiskos materiālus funkcionēšanas novērtēšanai un lēmumu pieņemšanai par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu objektīvi noteikto funkcionēšanas ierobežojumu gadījumā.

Balstoties uz novērtējumu, cilvēkam paredzēts nodrošināt visatbilstošāko tehnisko palīglīdzekli, mazināt rindas pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem un novērst situācijas, kad tiek iepirkti tehniskie palīglīdzekļi, kas vēlāk netiek izmantoti, jo pieprasījums ir mazinājies vai mainījies.

pagarināšanas iespējas novērtēšana

Papildus "Vaivaru" pagarināšanas iespējas novērtēšana apmācībai plānoti izglītojoši pasākumi par izstrādāto funkcionēšanas novērtēšanas sistēmu iesaistītajām interesentu grupām - pašvaldību sociālo dienestu, ārstniecības iestāžu, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas VDEĀVK un Sociālās integrācijas valsts aģentūras SIVA speciālistiem.

Savukārt, ieviešot tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmu, plānots nodrošināt tehniskos palīglīdzekļus vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs un apmaiņu ar tiem. Paredzēts piešķirt tieši uz mācību procesu vērstus tehniskos palīglīdzekļus, tādējādi palielinot apmācāmo bērnu un jauniešu ar funkcionēšanas traucējumiem skaitu izglītības iestādēs un nākotnē mazinot to cilvēku skaitu, kam izglītības trūkums neļaus iekļauties darba tirgū.

pagarināšanas iespējas novērtēšana

Vienlaikus ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERAF atbalstu LM plāno izveidot iepriekšminēto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo infrastruktūru telpas funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas vajadzībām, iegādāties novērtēšanai nepieciešamo aprīkojumu, kā arī iegādāties tehniskos palīglīdzekļus apmaiņas fonda darbībai un izveidot datubāzi funkcionēšanas novērtēšanas informācijas apkopošanai.

Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu apmaiņas sistēmas izveidei un ieviešanai kopējais finansējums ir 1,32 miljoni eiro, tai skaitā 1,12 miljoni eiro pagarināšanas iespējas novērtēšana ESF finansējums un eiro - valsts budžeta finansējums.

Savukārt infrastruktūras attīstībai kopējais finansējums ir 4,07 miljoni eiro, tai skaitā 3,46 miljoni eiro ir ERAF finansējums un eiro - valsts budžeta finansējums.

pagarināšanas iespējas novērtēšana