Jaunumi no tirdzniecības pasaules. Kāpēc dalība Pasaules Tirdzniecības organizācijā ir būtiska


Kas ir PTO PTO  ir starptautiska organizācija un dalībvalstu daudzpusējo sarunu forums par globālās tirdzniecības noteikumiem, to administrēšanu un piemērošanu. PTO sistēma ir ārējās tirdzniecības normu kopums jeb "ceļu satiksmes noteikumi" ārējā tirdzniecībā, kas saistoši visām organizācijas dalībvalstīm.

PTO tika izveidota Līdz ar PTO izveidošanu tika noslēgti virkne daudzpusēju PTO līgumu — par precēm, pakalpojumiem, intelektuālo īpašumu un strīdu izšķiršanu.

Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO)

Līdz PTO izveidošanai daudzpusējās tirdzniecības attiecības jaunumi no tirdzniecības pasaules PTO galvenais mērķis ir brīva un atvieglota tirdzniecība, balstīta uz mt4 binārā opcijās noteikumiem, vienlaikus ņemot vērā jaunattīstības valstu iespējas. Pašlaik PTO ir dalībvalstis, 22 atrodas iestāšanās procesā.

Iestājoties PTO valsts uzņemas saistības tirgus pieejamības jomā. Tirdzniecībai ar precēm tiek noteikts ievedmuitas tarifu maksimālais līmenis jeb "griesti". Vienlaikus PTO līgums paredz elastīgu pieeju tirgus aizsardzībai, kas nozīmē, ka, nepārsniedzot noteiktu līmeni, valsts var piemērot tik lielu ievedmuitu, cik nepieciešams, lai netiktu apdraudēta vietējā ražošana.

Valsts uzņemas saistības lauksaimniecības subsīdiju jomā, kas nenozīmē subsīdiju atcelšanu, bet gan atbilstību noteikumiem, kādā veidā subsīdijām paredzētā nauda tiek izlietota. Subsīdijas nedrīkst pārsniegt noteiktu līmeni kāda viena noteikta produkta atbalstam, jeb, citiem vārdiem, nav iespējams tērēt līdzekļus tikai viena vai dažu produktu pārmērīgai subsidēšanai. Valsts uzņemas noteiktas saistības pakalpojumu tirdzniecībā, kas paredz ārvalstu ieguldītāju nediskrimināciju attiecībā pret vietējiem ieguldītājiem, ieguldot vietējā pakalpojumu industrijā, kā arī tiesības piegādāt pakalpojumus pāri robežai.

Informācija apkopota no PTO mājaslapas  www.

Latvijas dalībai Pasaules Tirdzniecības organizācijā - 20 gadi

Oficiāli par PTO dalībvalsti Latvija kļuva Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, sākotnēji saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma Dalība tiek īstenota galvenokārt ar ES Padomes Tirdzniecības politikas komitejas starpniecību, kas, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības dibināšanu Protokols par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu latviešu un angļu valodā.

Latvijas ceļš uz Pasaules Tirdzniecības organizāciju Padome atbalsta Latvijas vēlmi un izveido   darba grupu, kas izskatīs Memorandu par Latvijas ārējās tirdzniecības režīmu. Vēlāk sarunās iesaistās arī Šveice, Jaunzēlande, Argentīna. Konsultē   Eiropas Komisija.

Kāpēc dalība Pasaules Tirdzniecības organizācijā ir būtiska

Sanāksmē izvērtē situāciju divpusējās sarunās par Latvijas tirgus pieejamību   ar ieinteresētajām PTO dalībvalstīm, izskata Latvijas iesniegtās atbildes uz   PTO dalībvalstu jautājumiem pēc otrās darba grupas sanāksmes par ārējās   tirdzniecības režīmu, kā arī iespējamos PTO dalībvalstu priekšlikumus, kas   būtu jāiekļauj Latvijas jaunumi no tirdzniecības pasaules PTO darba grupas ziņojumā, kas veidos iestāšanās   protokola neatņemamu sastāvdaļu.

Šīs   sanāksmes laikā pabeidz Latvijas ārējās tirdzniecības režīma izskatīšanu un   atzīst, ka ar nelieliem izņēmumiem tas atbilst PTO līgumu prasībām. Sanāksmes laikā notiek darbs pie saistību, kas Latvijai būs jāuzņemas,   kļūstot par PTO dalībvalsti, apspriešanas. Atzinīgi tiek novērtēti paveiktie   pasākumi likumdošanas sakārtošanā atbilstoši PTO līgumu prasībām. Galvenā   problēma, kas ir jāatrisina — vai Latvija būs gatava līdz ar iestāšanos PTO   izpildīt Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām   TRIPS līgums prasības.

Pasaules Tirdzniecības organizācija

Tiek pabeigtas divpusējās sarunas un tiek parakstīts vienošanās protokols   ar Jaunzēlandi un Kanādu. Pēc būtības tiek panākta vienošanās ar Austrāliju,   Meksiku un Šveici. Pārrunā Eiropas Komisijas nostāju   jautājumā par Latvijas tirgus pieejamību audio-vizuālajiem pakalpojumiem.

Problēmas risinājums netiek atrasts. To laikā apskata   jautājumu par to, kurā dokumentā galvenās lapas binārās opcijas kādā veidā nofiksēt lauksaimniecības   saistības, kuras ir uzņēmusies Latvija. Tajā ir nostiprināta ASV politiskā   apņemšanās atbalstīt Latvijas un pārējo Baltijas valstu iestāšanos PTO un   integrāciju ES, kas ir savstarpēji saistīti un atkarīgi procesi, ņemot vērā,   ka Latvijai, iestājoties PTO, savas saistības šīs daudzpusējās organizācijas   ietvaros ir jāsaskaņo ar ES ārējo ekonomisko politiku pret trešajām valstīm.

Starptautiskās tirdzniecības risinājumi | UPS pakalpojumi - Latvija

Hartas parakstīšanas laikā tiek panākta vienošanās, ka jautājums par ASV   prasībām attiecībā uz audio-vizuālo pakalpojumu tirgus pieejamību tiks   atrisināts ASV un Eiropas Komisijas divpusējās konsultācijās. Līdz ar šo   vienošanos tiek pabeigts divpusējo sarunu process. Latvijas delegācija uzsver Latvijas tirgus pieejamības saistību kvalitāti un   atbilstību dalībvalstu prasībām un aicina pabeigt iestāšanās procesu. Latvijas saistības un ieguvumi PTO Latvijai vēsturiski ir bijusi nozīmīga loma tirdzniecības sakaru veicināšanā reģionā.

jaunumi no tirdzniecības pasaules pagaidu iespēja

Tādēļ pēc neatkarības atgūšanas Latvijas integrācija daudzpusējās tirdzniecības struktūrās bija likumsakarīgs process. Iestājoties PTO, Latvija uzņēmās saistības preču tirgus pieejamības jomā, nosakot ievedmuitas tarifu maksimālo līmeni jeb "griestus". Lauksaimniecības preču ievedmuitas sarunu procesā tika nosacīti iedalītas trijās grupās: ·         preces, kuras Latvijā neražo un nevar ražot mūsu klimata zonā.

Tāpat Latvija uzņēmās saistības lauksaimniecības subsīdiju jomā.

Tas nenozīmēja subsīdiju atcelšanu, bet gan noteikumus, kādā veidā subsīdijām paredzētā nauda tiek izlietota. Pēc Latvijas iestāšanās PTO lauksaimniecības atbalstam paredzētos līdzekļus nedrīkst izmaksāt eksporta subsīdijās. Tomēr, šos līdzekļus var izmaksāt vairākos citos subsīdiju veidos, kas nozīmē to, ka pastāv alternatīvas, kā atbalstīt vietējos zemniekus. Subsīdijas nedrīkst pārsniegt noteiktu līmeni kāda viena noteikta jaunumi no tirdzniecības pasaules atbalstam — t. Latvija uzņēmās noteiktas saistības pakalpojumu tirdzniecībā, kas paredz ārvalstu ieguldītāju nediskrimināciju attiecībā pret vietējiem ieguldītājiem un pakalpojumu sniedzējiem, ieguldot Latvijas pakalpojumu industrijā, kā arī tiesības piegādāt pakalpojumus pāri robežai.

Tas pilnībā atbilda jau tobrīd pastāvošajai atvērtajai Latvijas investīciju un pakalpojumu tirdzniecības politikai, un bija īpaši svarīgi tādēļ, ka Latvija ir pakalpojumu eksportētāja.

ETP grupas nostāja starptautiskās tirdzniecības jautājumos | EPP Group in the European Parliament

Latvijas iestāšanās PTO nosacījumi ir apkopoti: ·         Protokolā par Latvijas pievienošanos Marakešas līgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu latviešu un angļu valodā ; ·         Latvijas preču saistību un koncesiju grafikā angļu valodā ; ·         Latvijas pakalpojumu īpašo saistību grafikā angļu valodā.

Latvijai kā mazai valstij, kuras ietekme uz globāliem ekonomiskiem un politiskiem procesiem ir niecīga, ir izdevīgi būt lielas ekonomiskas organizācijas dalībvalstij, tādējādi iegūstot lielāku ietekmi dažādu domstarpību un strīdu risināšanā, kas var rasties tirdzniecībā un ar tirdzniecību saistītajos jautājumos.

jaunumi no tirdzniecības pasaules atzīmējiet opciju, kas tas ir

Ieguvumi no dalības PTO ·         Investīciju piesaiste: Makroekonomiskā jomā iestāšanās PTO nozīmē ilgtermiņa pozitīvu efektu ārvalstu investīciju pieplūduma veidā. Dalība PTO nozīmē, ka Latvijā ražotās preces nesastapsies ar diskrimināciju eksporta tirgos muitas tarifi, subsīdijas, standarti un citi tirdzniecības noteikumi citās PTO dalībvalstīs.

Kāpēc dalība Pasaules Tirdzniecības organizācijā ir būtiska - LV portāls

Protams, arī Latvijā pastāvošo muitas šķēršļu samazināšana un ārējās tirdzniecības procedūru vienkāršošana padarīja nelielo Latvijas tirgu pievilcīgāku ārvalstu investoriem, vienlaikus nodrošinot izeju uz citiem tirgiem un nosacījumus izejvielu ievešanai un preču pārstrādei; ·         Reformu īstenošana: Dalība PTO ir nozīmīgs stabilizējošs faktors valstu pārejai uz tirgus ekonomiku un piešķir neatgriezeniskumu jau veiktajām reformām plašā tautsaimniecības sektorā, kas tauriņu iespējas ar ārējo tirdzniecību un investīcijām.

PTO principu ievērošana nepieļauj populistisku naudas izšķiešanu pasākumiem, kas nedod nekādu ekonomisku efektu, ir dārgi nodokļu maksātājiem un samazina ražotāju konkurētspēju ārējos tirgos; ·         Tiesiska stabilitāte: Neskatoties uz to, ka pasaulē veidojas sazarots brīvās tirdzniecības līgumu tīkls, valstis tomēr izvēlas par savu prioritāti dalību PTO. Galvenokārt tas notiek tāpēc, ka PTO ir likumu un normu kopums, kas dod pārliecību par tirdzniecības partnera likumdošanas stabilitāti un tajā skaitā spēju pildīt brīvās tirdzniecības līgumos noteiktās saistības.

PR interneta ieņēmumi ir sava veida "kvalitātes zīmogs" valstij, kas integrējas starptautiskajā darba dalīšanas sistēmā; ·         Ekonomiskā sadarbība: PTO ir alternatīva sekmīgu tirdzniecības attiecību veidošanai ar valstīm ar dažādu ekonomisko attīstību. PTO dod garantiju tirdzniecības attiecību stabilai attīstībai, neietekmējoties no politiskiem apsvērumiem.

jaunumi no tirdzniecības pasaules binārā opcija reāla izņemšana

Labās puses menu.